U bent hier

Whistleblowing procedure bij vzw Accesso

De regels rond Whistleblowing zijn bedoeld om personen te beschermen wanneer ze ernstige inbreuken melden, die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan het algemeen belang en aan de reputatie van vzw Accesso.

Wanneer personen een dergelijke inbreuk willen melden, kunnen ze dit doen met een garantie van 100% confidentialiteit, zonder angst voor nadelige gevolgen.

Deze regels werden aangepast naar aanleiding van de wijziging binnen de Belgische wetgeving, gebaseerd op de Europese ‘Whistleblowing’ Richtlijn.

Ze zijn van toepassing vanaf 15 februari 2023.

Voor welke inbreuken of misbruiken is dit van toepassing?

De inbreuken kunnen op de volgende gebieden van toepassing zijn:

 • financiële diensten, producten en markten
  • Potentiële of feitelijke inbreuken op de regelgeving in verband met het statuut van en het toezicht op financiële instellingen die onder toezicht staan van de Nationale Bank van België (zoals deugdelijk bestuur, fit & proper, financiële rapportering, …)
  • Elke mogelijke of feitelijke inbreuk op de wet- en regelgeving waarop de FSMA toezicht houdt (zoals correcte, duidelijke en volledige informatie aan de klanten, belangenconflicten, …)
 • voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
 • overheidsopdrachten
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding
 • de regels met betrekking tot marktmisbruik en concurrentie

Het kan hierbij gaan over:

 • Inbreuken die al hebben plaatsgevonden;
 • Inbreuken die (waarschijnlijk) plaats zullen vinden;
 • Handelingen of verzuim die kunnen beschouwd worden als inbreuken;

Wie kan een overtreding melden en is beschermd in geval van melding?

 • Personen die informatie hebben verkregen over inbreuken in een werk-gerelateerde context
  • Werknemers
  • Zelfstandigen die voor de onderneming werken (consultants, freelancers)
  • Aandeelhouders en personen die behoren tot de bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet-uitvoerende leden, evenals vrijwilligers en betaalde of onbetaalde stagiairs
  • Eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers van vzw Accesso
  • Ex-werknemers
  • Toekomstige werknemers die het misbruik tijdens het rekruteringsproces hebben opgemerkt
  • Ook mensen, geconnecteerd met de melder, die eventuele nadelige gevolgen vrezen, zijn beschermd.
 • Wanneer de informatie over inbreuk buiten de werkrelatie valt is dit beleid ook van toepassing
  • op personen die overtredingen van de regels melden
   • met betrekking tot financiële diensten, producten en markten en
   • over het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Als na het onderzoek blijkt dat opzettelijk valse informatie is gemeld of openbaar gemaakt dan kan dit aanleiding geven tot vervolging van de melder overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht.

Geheimhouding van de identiteit van de melder en bescherming van de persoonsgegevens

In geen geval wordt de identiteit van de melder bekendgemaakt aan iemand anders dan de beheerders van de functionele mailbox whistleblowing@accesso.as die instaan voor de ontvangst en de opvolging van de meldingen.

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens van de personen betrokken bij de behandeling van een melding gebeuren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens volgens de principes opgenomen in de “Privacy notice” van vzw Accesso.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is vzw Accesso

De aanvragen tot toegang tot de persoonsgegevens, verbetering of eventuele verwijdering van deze gegevens moeten aan hem worden gericht.

Indien de melding ongegrond wordt bevonden, worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

Indien de melding gegrond wordt bevonden, dan worden de naam, functie, contactgegevens van de personen tot wie de beschermings- en ondersteuningsmaatregelen zich uitstrekken, evenals van de betrokkene, met inbegrip van, indien van toepassing, het ondernemingsnummer, bewaard totdat de gemelde inbreuk is verjaard. Alle andere gegevens worden vernietigd binnen 2 maanden na het beëindigen van de interne procedure of, indien van toepassing, na het beëindigen van de gerechtelijke procedure.

Hoe kan je een inbreuk aangeven?

 • Binnen vzw Accesso kan je contact opnemen via mailbox whistleblowing@accesso.as waar de meldingen in alle confidentialiteit zullen beheerd worden.
 • Doe je je aangifte toch liever extern, dan kan dit via
  • de federale coördinator, belast met de coördinatie van externe meldingen in de private sector,
  • de toezichthouder van vzw Accesso : de FSMA. Vanzelfsprekend geeft vzw Accesso er de voorkeur aan dat de melding intern verloopt.

Ook anonieme meldingen zijn mogelijk.

Meer informatie?

 • Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens is het centraal informatiepunt inzake de bescherming van de melders.